Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνονται:

α) χρηματικό βραβείο επίδοσης σε μαθητές (-τριες) με προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 17,5, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ανά τάξη και

β) χρηματικό βραβείο για κάθε μαθητή (-τρια) που εισάγεται σε τμήμα ΑΕΙ με βαθμό εισαγωγής τουλάχιστον 75% του βαθμού του πρώτου εισαγομένου στο αντίστοιχο τμήμα.

Η απονομή του βραβείου μπορεί να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, αν ο φοιτητής (-τρια) προάγεται με γενικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5, σύμφωνα και με τα ισχύοντα για τις υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. Το ύψος του χρηματικού βραβείου επίδοσης θα καθορίζεται από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ.